Poistenie proti úpadku


Cestovná kancelária FLASH HOLIDAYS SK, s.r.o.

uzatvorila v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, v platnom znení, poistnú zmluvu č. 01KAU1798022015 o poistení zájazdu o poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie s poistnou sumou 39 750,- € u Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa.

Poistenie sa dojednáva pre prípad, keď poistený z dôvodu svojho úpadku:

    1. neposkytne objednávateľovi zájazdu, na ktorého sa vzťahuje zmluva o zájazde s poisteným uzatvorená (ďalej len "oprávnená osoba"), dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
    2. nevráti oprávnenej osobe zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
    3. nevráti oprávnenej osobe rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý iba sčasti.

Poistná zmluva platí len pre zájazdy a pobyty zakúpené v termíne od 01.04.2015 do 31.03.2016 a je platná len pre osoby prihlásené na zájazd alebo pobyt.

 

certifikat 01KAU1798022015

 

Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie (ECP-VPP-INS-2013) a poistnou zmluvou.