Všeobecné obchodní podmínky

  • Úvod
  • Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY FLASH HOLIDAYS CZ, s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost FLASH HOLIDAYS CZ, s.r.o., IČO: 29449901, se sídlem Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, zapsaná v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 54154 (dále jen „FLASH HOLIDAYS“), působí na českém trhu jako cestovní agentura provozující svoji činnost zejména prostřednictvím webových stránek www.flashholidays.eu. Není-li v těchto Podmínkách uvedeno výslovně jinak, vztahují se jak na nabízení a prodej Zájezdů pod obchodní značkou FLASH HOLIDAYS.

1.2. Pro účely těchto Podmínek se zájezdem, v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a § 2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „NOZ“), rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc, a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část Zájezdu nebo jejichž cena tvoří významnou část souboru nabízených služeb, popř. i jednotlivé služby poskytované společností FLASH HOLIDAYS nebo příslušnou CK samostatně (dále jen „Zájezd“). V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb a nejedná se tak o Zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení o Zájezdu dle těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno či mezi stranami dohodnuto jinak.

1.3. FLASH HOLIDAYS je, jakožto cestovní agentura, autorizovaným prodejcem Zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen „CK“), se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji Zájezdů. Všechny CK, se kterými FLASH HOLIDAYS spolupracuje, informovaly společnost FLASH HOLIDAYS, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém trhu již řadu let.

1.4. Nabídka veškerých Zájezdů společnosti FLASH HOLIDAYS je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou pořadatelem nabízených Zájezdů, ledaže je pořadatelem přímo FLASH HOLIDAYS. Veškeré tyto údaje jsou platné k datu jejich uveřejnění na Webu. FLASH HOLIDAYS nezodpovídá za případné následné změny jednotlivých nabídek ze strany jednotlivých CK.

1.5. FLASH HOLIDAYS si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro Zákazníka je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o Zájezdu s příslušným pořadatelem Zájezdu.

1.6. Zájezd od společnosti FLASH HOLIDAYS si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře se společností FLASH HOLIDAYS nebo příslušnou CK smlouvu o Zájezdu (či jinou smlouvu na nabízené služby), nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je pro účely těchto Podmínek i osoba, která odeslala nezávaznou objednávku na Zájezd nebo jinou službu v souladu s článkem 3 těchto Podmínek (dále jen „Zákazník“).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Každý Zákazník může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek (rezervací) na nabízené Zájezdy. FLASH HOLIDAYS nemá v okamžiku přijetí objednávky informace o tom, zda je daný Zájezd volný či nikoli. Tato informace je potvrzena a případně upřesněna až následně pořadatelem Zájezdu, příslušnou CK.

2.2. Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (zejm. u Zájezdů na poslední chvíli – „Last minute“ či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o Zájezdu budou Zákazníkovi upřesněny pracovníkem FLASH HOLIDAYS či příslušné CK po obdržení objednávky.

2.3. FLASH HOLIDAYS si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání Zájezdů do databáze či v důsledku změny okolností na straně pořadatele Zájezdu, které nebylo možné v nabídce uvést.

2.4. Vyřízení objednávek Zákazníků je ze strany společnosti FLASH HOLIDAYS řešeno následovně:

(a) Poté, co Zákazník v souladu s článkem 2.1. těchto Podmínek provede objednávku vybraného Zájezdu a FLASH HOLIDAYS tuto objednávku obdrží, provede FLASH HOLIDAYS rezervaci Zájezdu. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby příslušné CK a FLASH HOLIDAYS. Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena v takovém případě v nejbližší pracovní den. V případě jakéhokoli problému s rezervací FLASH HOLIDAYS neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup.

(b) Zákazník bere na vědomí, že v případě telefonických objednávek jsou hovory s pracovníky FLASH HOLIDAYS monitorovány, čímž není dotčeno právo Zákazníka monitorování odmítnout.

2.5. Je-li provedená rezervace ze strany Zákazníka akceptována společností FLASH HOLIDAYS anebo příslušnou CK, dojde k uzavření smlouvy, a to následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek:

 (a) Vznik smluvního vztahu v případě, kdy je pořadatelem Zájezdu CK:

Je-li provedená rezervace Zákazníka akceptována příslušnou CK, která je pořadatelem objednaného Zájezdu, je Zákazníkovi předán ze strany společnosti FLASH HOLIDAYS buď návrh Smlouvy mezi Zákazníkem a příslušnou CK, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu Zájezdu, nebo potvrzení o Zájezdu dle článku 2.7. těchto Podmínek. Smlouva spolu s pokyny a těmito Podmínkami je Zákazníkovi zaslána faxem, e-mailem, předána osobně na pobočce FLASH HOLIDAYS nebo výjimečně zaslána i poštou, a to na náklady FLASH HOLIDAYS.

FLASH HOLIDAYS rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy přijmout; bude‑li návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je Smlouva uzavřena s účinností ke dni dle článku 2.6 těchto Podmínek. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení.

Zákazník je povinen v případě akceptace nabídky zaslat podepsanou Smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu společnosti FLASH HOLIDAYS. Zaslání jinému subjektu (např. přímo do CK) může vést k tomu, že Zájezd nebude možné uskutečnit. Termíny pro platby záloh nebo doplatku jsou pro Zákazníka závazné a FLASH HOLIDAYS není odpovědná za následky prodlení ze strany Zákazníka (ze strany CK může dojít např. ke stornu rezervace nebo Zájezdu)

2.6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany společnosti FLASH HOLIDAYS, resp. příslušné CK. Není-li Smlouva potvrzena, uplatní se úprava uvedená v článku 3.4. těchto Podmínek.

2.7. Odchylně od článku 2.6 těchto Podmínek u vybraných Zájezdů platí, že účinnost Smlouvy počíná běžet potvrzením Zájezdu ze strany společnosti FLASH HOLIDAYS, resp. příslušné CK, je-li současně Zákazníkovi vydán při akceptaci Smlouvy či bezprostředně po ní doklad o Smlouvě – potvrzení o Zájezdu. Je-li Smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

2.8 Před uzavřením Smlouvy je na žádost Zákazníka společnost FLASH HOLIDAYS povinna předložit k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK, která je provozovatelem Zájezdu. Před uzavřením Smlouvy je společnost FLASH HOLIDAYS rovněž povinna sdělit Zákazníkovi vhodným způsobem údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a informaci o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro Zájezd požadovány.

2.9. Není-li u daného Zájezdu výslovně uvedeno jinak, cena za „Dítě“ je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů jednotlivých zastupovaných CK či zahraničních dodavatelů.

2.10. Zákazník si je vědom toho, že pořádající CK může využívat služeb obchodních partnerů, tzn. že např. služby poskytované v místě pobytu Zákazníka budou vykonávány zaměstnancem obchodního partnera pořádající CK, kterým může být jak jiný subjekt se sídlem v České republice, tak v zahraničí.

2.11. Zákazník je oprávněn Smlouvu smluvně postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky účasti na Zájezdu. Změna je vůči společnosti FLASH HOLIDAYS, resp. příslušné CK, účinná, doručí-li postupitel o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní všechny podmínky účasti na Zájezdu. Oznámení musí být doručeno nejméně sedm dnů před zahájením Zájezdu, jinak nemusí být postoupení pořadatelem Zájezdu akceptováno.

3. PLATBA

3.1. Zákazníkovi jsou pokyny k platbě předány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s návrhem Smlouvy, popř. jsou platební údaje uvedeny ve Smlouvě či v potvrzení o Zájezdu.

3.2. Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, za běžné Zájezdy objednávané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu zaplatí Zákazník 50 % z jeho plné ceny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy, následně pak jeden kalendářní měsíc před čerpáním první služby (nástupem na Zájezd) doplatí zbylou částku do plné ceny Zájezdu sjednané ve Smlouvě.

3.3. Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, Zájezdy typu „last minute“ a Zájezdy objednávané méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu hradí Zákazník jednorázově v plné výši, a to na účet FLASH HOLIDAYS, případně po dohodě s FLASH HOLIDAYS přímo na účet dané CK v pobočce příslušné banky, bankovním převodem nebo na pobočkách FLASH HOLIDAYS. Mohou nastat výjimky, vzhledem k obsazenosti letů, Zájezdů a z jiných příčin, kdy budou Zákazníkovi předány jiné instrukce pro platbu než ty uvedené v těchto Podmínkách.

3.4. Zákazník bere na vědomí, že po podpisu Smlouvy může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný Zájezd, resp. společnost FLASH HOLIDAYS, rezervaci nepotvrdí (viz článek 2.6 těchto Podmínek). V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků.

3.5. Zákazník souhlasí s tím, že FLASH HOLIDAYS, resp. příslušná CK (nestanoví-li obchodní podmínky CK jinak), je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zájezdu, a to pouze za těchto podmínek:

(a) dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena pohonných hmot u příslušného Zájezdu; anebo

(b) dojde-li ke zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně Zájezdu, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena předmětných plateb u příslušného Zájezdu; anebo

(c) dojde-li ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny Zájezdu v průměru o více než 10 %.

Informace o zvýšení ceny Zájezdu musí být Zákazníkovi odeslána nejpozději dvacet jedna dní před zahájením Zájezdu, jinak společnosti FLASH HOLIDAYS, resp. příslušné CK, nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně Zájezdu.

3.6. Je-li FLASH HOLIDAYS nebo CK nucena z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či cenu za Zájezd, má Zákazník ve lhůtě pěti dní od doručení návrhu na změnu Smlouvy možnost od Smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí.

3.7. Není-li výslovně stanoveno jinak, při platbě kartou může být Zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši předem sdělené pracovníkem FLASH HOLIDAYS. Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem FLASH HOLIDAYS a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

3.8. Výše uvedené platební podmínky dle článku 3 těchto Podmínek neplatí, pokud Zákazník po dohodě s pracovníkem společnosti FLASH HOLIDAYS platí cenu za Zájezd přímo CK. V tom případě platí platební podmínky příslušné CK, jsou-li v rozporu s článkem 3 těchto Podmínek.

4. CESTOVNÍ DOKLADY

4.1. Každý Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Shengenském prostoru. Každý Zákazník je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit Zákazník vždy sám ještě před vycestováním, na což je současně s pasovými požadavky v souladu s článkem 2.7 těchto Podmínek před uzavřením Smlouvy vhodným způsobem upozorněn. Za případné neudělení víza nenese FLASH HOLIDAYS či CK žádnou odpovědnost.

4.2. Zákazník si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále MZV ČR) resp. Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním Zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci.

4.3. Pro případ ztráty cestovního dokladu v zahraničí, doporučujeme klientům pro jednodušší vyřízení náhradních dokladů, aby cestovali s několika kopiemi svých cestovních dokladů, případně aby je měli uložené v emailové poště atp. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. Jedná se zejména o případy ztráty dokladu či odcizení a při požadavku hotelu nechat cestovní pas na recepci do druhého dne. Podle sdělení MZV ČR nemají hotely právo zadržet klientům cestovní pas, byť na jeden den, přestože je to běžnou praxí. Hotely si mohou cestovní doklad ofotit či oskenovat a měly by doklad neprodleně klientovi vrátit. V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí, občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále ZÚ ČR). V případě nouze se cestující může s žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole „Státy světa - informace na cesty“, záložka „Kontaktní český úřad“. V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

4.4. Potřebné ostatní doklady zajišťované společností FLASH HOLIDAYS či příslušnou CK, jako např. vouchery, letenky apod., obdrží Zákazník od FLASH HOLIDAYS nebo příslušné CK. Není-li dohodnuto jinak, jsou tyto doklady odesílány obvykle 3 až 5 dní před odjezdem nebo mohou být předány Zákazníkovi až přímo na místě odjezdu. V případě letu leteckou společností, která nevyžaduje ani elektronické letenky, či v případě ubytování v takovém ubytovacím zařízení, které nevyžaduje ani elektronické vouchery, se Zákazník na letišti i v ubytovacím zařízení prokáže pouze cestovním dokladem, případně občanským průkazem.

5. ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ

5.1. U některých nabídek Zájezdů se může Zákazník prostřednictvím FLASH HOLIDAYS pokusit vyžádat další místa, a to i za předpokladu, že z nabídky Zájezdů vyplývá, že žádná místa již nejsou.

5.2. Zájemce bere na vědomí, že u těchto Zájezdů je ze strany pořadatele Zájezdu nutné vyžádat volnou kapacitu nejdříve u příslušného zahraničního partnera CK, resp. společnosti FLASH HOLIDAYS (tj. u ubytovacího zařízení v zahraničí apod.).

5.3. V takovém případě je FLASH HOLIDAYS oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu na cenu Zájezdu až ve výši až 100 % tohoto Zájezdu ještě před tím, než je rezervace Zájezdu potvrzena ze strany zahraničního partnera.

5.4. V okamžiku úhrady dochází mezi společností FLASH HOLIDAYS a Zákazníkem k uzavření Smlouvy na Zájezd. Tato Smlouva nabývá účinnosti v souladu s článkem 3.6 těchto Podmínek a zaniká v případě, že nedojde k potvrzení rezervace. Zanikne-li Smlouva, Zákazníkovi se vždy vrací uhrazená záloha v plné výši.

5.5. Pro vyloučení pochybností platí, že na Zájezd dle tohoto článku 5 Podmínek se vztahují storno podmínky dané CK, resp. společnosti FLASH HOLIDAYS.

6. STORNO ZÁJEZDU A ODSTUPNÉ

6.1. Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného CK od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti příslušné CK vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit příslušné CK odstupné stanovené níže:

(a) Zákazník není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je zaplacena záloha na Zájezd či uzavřena Smlouva;

(b) po uzavření Smlouvy a úhradě zálohy či celé částky za Zájezd, jehož pořadatelem je CK, je Zákazník povinen uhradit odstupné ve výši stanovené v obchodních podmínkách dané CK.

Zákazník je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany CK z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka.

6.2. Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného společností FLASH HOLIDAYS od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti společnosti FLASH HOLIDAYS vyplývající ze Smlouvy, těchto Podmínek nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit společnosti FLASH HOLIDAYS odstupné za těchto podmínek:

(a) FLASH HOLIDAYS je ze závažných důvodů oprávněna zrušit Zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho realizace. V takovém případě je povinna uhradit Zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny Zájezdu. Zákonný nárok Zákazníka na náhradu škody zůstává zachován.

(b) FLASH HOLIDAYS se zprostí odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce nebo povinnosti zaplatit pokutu pouze v případě, prokáže-li, že ke zrušení Zájezdu došlo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla FLASH HOLIDAYS zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní rozumně požadovat či došlo-li ke zrušení Zájezdu z důvodu nesplnění podmínky minimálního počtu Zákazníků.

(c) Zákazník má právo kdykoliv před realizací Zájezdu odstoupit od Smlouvy. Toto odstoupení musí společnosti FLASH HOLIDAYS doručit písemně. Smluvní vztah Zákazníka a společnosti FLASH HOLIDAYS je tímto zrušen a účast Zákazníka stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno společnosti FLASH HOLIDAYS. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, je společnost FLASH HOLIDAYS povinna vrátit Zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny Zájezdu podle zrušené Smlouvy, a Zákazník je povinen uhradit společnosti FLASH HOLIDAYS následující odstupné:

  • do 65. dne před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 % z celkové ceny Zájezdu;
  • 65 až 46 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z celkové ceny Zájezdu;
  • 45 až 31 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny Zájezdu;
  • 30 až 16 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny Zájezdu;
  • 15 dní a méně před realizací Zájezdu 100 % z celkové ceny Zájezdu.

(d) Požaduje-li Zákazník změnu Smlouvy, je v případě akceptace změny společnost FLASH HOLIDAYS oprávněna požadovat následující plnění:

změna účastníka: v případě, pokud Zákazník společnosti FLASH HOLIDAYS písemně oznámí, že se místo něho zúčastní Zájezdu jiná osoba v oznámení uvedená – v tomto případě původní a nový Zákazník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení ceny za Zájezd a původní Zákazník má povinnost seznámit nového Zákazníka s těmito Podmínkami, podmínkami příslušné CK a dalšími informacemi, které mu byly ve vztahu k Zájezdu poskytnuty. Společnost FLASH HOLIDAYS je oprávněna za této situace požadovat úhradu nákladů, které společnosti FLASH HOLIDAYS, resp. příslušné CK, v této souvislosti vzniknou;

změna termínu Zájezdu či služeb (změnu lze provést až na základě ověření dostupnosti a možnosti změny): ve lhůtě do 35 dní před realizací Zájezdu je společnost FLASH HOLIDAYS oprávněna požadovat úhradu nákladů, které společnosti FLASH HOLIDAYS, resp. příslušné CK, v této souvislosti vzniknou, je-li požadována změna termínu ve lhůtě méně než 35 dní před realizací Zájezdu kromě nákladů společnost FLASH HOLIDAYS oprávněna požadovat po Zákazníkovi poplatek stanovený ve výši odstupného dle článku 6.2 písm. 6.2 těchto Podmínek;

změna ubytovací kapacity či objednaných služeb se vždy řídí storno podmínkami dle článku 6.2 písm. 6.2 těchto Podmínek.

(e) V případě, že Zákazník využije možnost úhrady Zájezdu jiným subjektem (např. příspěvek zaměstnavatele na dovolenou, platba prostřednictvím společnosti Benefit management, platba zájezdu na splátky atd.) a Zájezd bude Zákazníkem či pořádající CK v souladu s těmito Podmínkami nebo na základě zákona stornován, je případná vratka ceny Zájezdu možná pouze tomu subjektu, který Zájezd hradil (tzn. v případě, že Zájezd platil zaměstnavatel Zákazníka, bude vratka za stornovaný zájezd vrácena zaměstnavateli Zákazníka a nemůže být vrácena Zákazníkovi apod.). V případě částečné úhrady Zákazníkem a částečné úhrady jiným subjektem, bude vratka ceny Zájezdu v případě storna vrácena stejným poměrem všem platícím. Lhůta na vyřízení vratky ceny stornovaného Zájezdu činí 14 kalendářních dní.

(f) V případě, že Zákazník využije možnost úhrady Zájezdu dárkovým certifikátem vystaveným společností FLASH HOLIDAYS, řídí se vratka ceny Zájezdu v případě storna samostatnými podmínkami uvedenými na dárkovém certifikátu.

6.3. Odstoupení od Smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem Zákazníka a zasláno buď na e-mailovou adresu info.cz@flashholidays.eu v pracovní době od pondělí do pátku 9:00–18:00 hod. nebo během otevírací doby na některou z poboček FLASH HOLIDAYS a současně zasláno na e-mailovou adresu, či faxové číslo příslušné CK na kontakty uvedené ve Smlouvě. Storno může být případně dodáno Zákazníkem osobně do sídla společnosti FLASH HOLIDAYS, kde si nechá odpovědným pracovníkem potvrdit jeho příjem.

6.4. Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení odstoupení do CK, resp. společnosti FLASH HOLIDAYS, proto je třeba vzít v potaz, že vybrané pobočky FLASH HOLIDAYS mají sice otevřeno i během víkendů a ve večerních hodin, ale nikoliv však kanceláře pořadatelské CK.

6.5. Ačkoliv FLASH HOLIDAYS vyvíjí maximální snahu spolupracovat jen s osvědčenými a prověřenými partnery, může se přesto bohužel v ojedinělých případech CK dostat do úpadku. Všechny Zájezdy nabízené prostřednictvím FLASH HOLIDAYS jsou bez nutnosti jakýchkoli plateb ze strany Zákazníků pojištěny proti krachu pořádající CK pojištěním Faktor100, nicméně v případě, že se Zákazník rozhodne tohoto pojištění nevyužít a u příslušeného soudu bude zahájeno insolvenční řízení s CK, vrátí FLASH HOLIDAYS zaplacené finanční prostředky Zákazníkům, pokud vrácení peněžních prostředků bude umožňovat zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. Bude-li nezbytné zaplacené finanční prostředky vymáhat v rámci insolvenčního řízení CK, vrátí FLASH HOLIDAYS Zákazníkovi tu část zaplacených finančních prostředků, kterou v rámci insolvenčního řízení obdrží, poníženou o náklady spojené s jejím vymáháním (pokud takové náklady společnosti FLASH HOLIDAYS vznikly a jejich výše je odůvodnitelná v souladů s platnými právními předpisy), bez zbytečného odkladu po té, co tyto finanční prostředky obdrží.

6.6. Při porušení povinnosti, za kterou odpovídá společnost FLASH HOLIDAYS, popř. pořádající CK, bude Zákazníkovi nahrazena vedle škody na majetku také újma za narušení dovolené, zejména bude-li Zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Toto právo Zákazníkovi náleží také při odstoupení od Smlouvy či při uplatnění práva z vad Zájezdu.

7. ODMÍTNUTÍ ZÁKAZNÍKA

7.1. FLASH HOLIDAYS si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli objednávky či uzavření Smlouvy se Zákazníkem zejména v následujících případech:

(a) Zákazník opakovaně zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo

(b) Zákazník neuvede správné kontaktní údaje na svoji osobu; nebo

(c) Zákazník více než ve dvou případech po sobě jdoucích bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku za objednaný Zájezd v souladu s článkem 3 těchto Podmínek, nebo

(d) Zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou cestovní smlouvu v souladu s články 2.5 a 2.6. těchto Podmínek.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Zákazník dává společnosti FLASH HOLIDAYS ve smyslu ustanovení § 5 ZOOÚ, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů uvedených na objednávce anebo ve Smlouvě či poskytnutých v souladu s poskytnutou recenzí dle článku 10.6 těchto Podmínek. Poskytnuté osobní údaje nebudou společností FLASH HOLIDAYS zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení služeb cestovní agentury, cestovní kanceláře a nabízení a prodej zájezdů a jiných služeb pod obchodní značkou FLASH HOLIDAYS v souladu s článkem 10.6 těchto Podmínek, a to po neomezenou dobu a v rozsahu poskytnutých údajů.

8.2. Je-li mezi poskytnutými údaji elektronický kontakt na Zákazníka, Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany společnosti FLASH HOLIDAYS, a to k účelům dle článku 8.1 těchto Podmínek. Zákazník může tento souhlas odmítnout uvedením jednoduché poznámky „Nezasílat obchodní sdělení“ do části „Požadavek/přání klienta“ uvedené ve Smlouvě.

8.3. Osobní údaje Zákazníka mohou být zpřístupněny pouze příslušným CK, a to za účelem plnění Smlouvy a pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu dle předcházející věty. Údaje poskytnuté v souladu s článkem 10.6. těchto Podmínek mohou být zpřístupněny také dceřiným či mateřským společnostem FLASH HOLIDAYS v ČR i v zahraničí.

8.4. Pokud Zákazník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je FLASH HOLIDAYS povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že FLASH HOLIDAYS provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost FLASH HOLIDAYS o vysvětlení či požadovat, aby FLASH HOLIDAYS odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li FLASH HOLIDAYS žádosti podle předchozí věty, má Zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo). Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZOOÚ. Další případná zvláštní práva Zákazníka zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZOOÚ.

9. ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ

9.1. Zákazník bere na vědomí, že je doporučeno řešit jakoukoli reklamaci Zájezdu či jiné objednané služby se společností FLASH HOLIDAYS, a to bez ohledu na to, zda je pořadatelem zájezdu společnost FLASH HOLIDAYS či jiná CK. Společnost FLASH HOLIDAYS se zavazuje jakoukoli jí doručenou reklamaci řešit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uplatňuje Zákazník nebo osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva uzavřena.

9.2. Případné reklamace Zájezdu či služeb společnost FLASH HOLIDAYS doporučuje řešit na místě pobytu s delegátem příslušné CK nebo na recepci ubytovacího zařízení, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny delegátem CK, ubytovacím zařízením atp. Společnost FLASH HOLIDAYS doporučuje pro vyřízení reklamace nechat si reklamované skutečnosti potvrdit písemně podpisem zástupce příslušné CK či ubytovacího zařízení. Též bývá k dispozici Zákazníkovi non-stop telefonní linka pořádající CK.

9.3. Pokud nelze pokračování Zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě, je CK, popř. FLASH HOLIDAYS, je-li pořadatelem zájezdu, povinna vrátit Zákazníkovi rozdíl v ceně.

9.4. Pokud se Zákazník rozhodne reklamovat Zájezd či jinou poskytnutou službu až po ukončení Zájezdu, je třeba reklamaci zaslat bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 1 měsíce od skončení Zájezdu nebo od okamžiku, kdy měl být Zájezd ukončen, jinak nárok zaniká). Bude-li reklamace namísto do společnosti FLASH HOLIDAYS doručena příslušné CK, příslušná CK o reklamaci vyrozumí společnosti FLASH HOLIDAYS a lhůta dle předchozí věty zůstává zachována. Reklamaci může Zákazník rovněž sdělit na jakékoliv pobočce FLASH HOLIDAYS i ústně, o tomto sdělení bude odpovědným pracovníkem vypracován záznam, který bude zaslán pořádající CK; záznam je Zákazník povinen podepsat. Společnost FLASH HOLIDAYS doporučuje písemnou reklamaci doplnit o číslo Smlouvy, datum jejího uzavření, identifikaci pořádající CK, popis reklamované služby, uplatňovaný nárok, bankovní účet Zákazníka a k písemné reklamaci připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený i delegátem CK, doplněným fotografiemi reklamované skutečnosti (pokud je to možné) a dalšími vhodnými materiály. O způsobu vyřízení reklamace bude Zákazník vyrozuměn ze strany pořádající CK v souladu s reklamačním řádem CK, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se Zákazník s pořádající CK nedohodne na delší lhůtě.

9.5. Je-li pořadatelem Zájezdu společnost FLASH HOLIDAYS, Zákazník je povinen zaslat reklamaci na e-mail info.cz@flashholidays.eu, doporučeně na adresu sídla společnosti FLASH HOLIDAYS či sdělit ústně na kterékoli pobočce společnosti FLASH HOLIDAYS a k reklamaci přiložit veškeré související materiály specifikované v článku 9.4 těchto Podmínek. Společnost FLASH HOLIDAYS se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí, nedohodnou-li se strany na delší lhůtě.

9.6. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu Zájezdu). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořádající CK (či delegáta společnosti partnerské agentury v místě pobytu, je-li v ceně Zájezdu a je-li FLASH HOLIDAYS pořadatelem Zájezdu), a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno Zákazníka, specifikace Zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán Zákazníkem a delegátem pořádající CK. V případě, že reklamace nebude z jakéhokoli důvodu vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu v souladu s článkem 9.4 těchto Podmínek.

9.7. Zákazník se zavazuje poskytovat společnosti FLASH HOLIDAYS a pořádající CK součinnost při šetření reklamace a prokazování reklamovaných skutečností.

9.8. Pořadatel příslušného Zájezdu odpovídá Zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci Zájezdu poskytují služby cestovního ruchu jiné osoby.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

10.1. Příslušná CK, resp. společnost FLASH HOLIDAYS, je-li pořadatelem Zájezdu, je povinna před uzavřením Smlouvy v katalogu, nabídce, na svých webových stránkách, na své prodejně, v těchto Podmínkách dostupných kdykoli na Webu či jiných podmínkách příslušné CK, případně jinou prokazatelnou formou pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat Zákazníka o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí Zákazníka o koupi Zájezdu, zejména o:

(a) termínu zahájení a ukončení Zájezdu,

(b) ceně Zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy,

(c) případech, kdy je Zákazník povinen zaplatit CK odstupné při odstoupení od Smlouvy, a o výši tohoto odstupného,

(d) místě určení cesty nebo pobytu,

(e) druhu dopravního prostředku (hlavní charakteristické znaky nebo třídy),

(f) ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky) – mapa o umístění ubytování uvedená na Webu může být pouze orientační,

(g) stravování,

(h) předpokládané trase cesty, včetně projížděných zemí, včetně časů a míst zastávek,

(i) pasových a vízových požadavcích pro občany České republiky a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt, a o obvyklých cenách a lhůtách pro jejich vyřízení,

(j) tom, zda je pro Zájezd požadován minimální počet zákazníků včetně termínu, kdy nejpozději před odjezdem musí být Zákazníku oznámeno, že nebylo tohoto minimálního počtu dosaženo a CK Zájezd ruší,

(k) rozsahu a podmínkách pojištění záruk pro případ úpadku CK (rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku Zákazníka, pojišťovna, s níž má uzavřeno pojištění),

(l) programu v místě pobytu a případných dalších službách souvisejících se Zájezdem,

(m) lhůtě, ve které může Zákazník oznámit, že se Zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení, a o podmínkách, které musí účastník zájezdu splňovat, pokud jsou důvody pro jejich stanovení,

(n) možnosti uzavřít individuální pojištění Zákazníka pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že Zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od Smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně Zájezdu.

10.2. Příslušná CK, resp. společnost FLASH HOLIDAYS, je-li pořadatelem Zájezdu, je povinna Zákazníkovi písemně poskytnout nejpozději 7 dnů před zahájením Zájezdu podrobné informace, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, potvrzení o Zájezdu nebo katalogu a které jsou pro Zákazníka důležité. Těmito informacemi se rozumí zejména ty uvedené v § 2529 NOZ.

10.3. Pokud se Zákazník ocitne po zahájení Zájezdu v nesnázích, zavazuje se mu poskytovatel Zájezdu poskytnout neprodleně pomoc.

10.4. Společnost FLASH HOLIDAYS v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravců, kteří mají zákaz k provozování letecké dopravy ve Společenství: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_cs.htm (tzv. „Black List“).

10.5. Každý Zákazník je po návratu ze Zájezdu požádán o vyplnění dotazníku shrnujícího a hodnotícího průběh Zájezdu, jednotlivé služby CK a FLASH HOLIDAYS, ubytovací zařízení atd. a jeho spokojenost s nimi. Odesláním recenze Zákazník dává výslovný souhlas k uveřejnění této recenze, vč. svého jména a příjmení, na webových stránkách provozovaných společností FLASH HOLIDAYS v souladu s článkem 8.3. těchto Podmínek. Zákazník současně souhlasí s tím, že odeslané recenze může FLASH HOLIDAYS upravit tak, aby v nich nebyly uvedeny konkrétní názvy cestovních kanceláří, leteckých společností nebo jiné identifikace konkrétních subjektů. FLASH HOLIDAYS se zavazuje jakoukoli recenzi odstranit, pokud Zákazník zašle žádost o její odstranění na e-mail info.cz@flashholidays.eu.

10.6. Společnost FLASH HOLIDAYS se zavazuje v rámci výkonu své obchodní činnosti postupovat v souladu se Zákonem, NOZ a předpisy na ochranu spotřebitele, aby byly co nejlépe chráněny zájmy Zákazníka.

10.7. Odkazují-li tyto Podmínky na obchodní podmínky jiného poskytovatele (CK), které odporují těmto Podmínkám, je Smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. Za této situace se v rozporných ustanoveních uplatní úprava dle platných právních předpisů.

10.8. V případě, že předmětem plnění není Zájezd, jak je definován v článku 1.2 těchto Podmínek, ale pouze jedna ze služeb v článku 1.2 těchto Podmínek uvedených, neuplatní se ustanovení uvedená v článcích 2.7, 2.8, 6.6, 10.1, 10.2, 10.3 a 10.4 těchto Podmínek.

10.9. Zákazník byl s těmito Podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Podmínky neobsahují žádné ustanovení, které Zákazník nemohl rozumně očekávat.

Tyto Podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.